Algemene voorwaarden

 

 1. Definities
 • Opdrachtgever: de partij die een Overeenkomst aangaat met Brand Density dan wel een offerte aanvraagt bij Brand Density;
 • Partijen: Brand Density en Opdrachtgever;
 • Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Brand Density, kantoorhoudende en gevestigd te Rotterdam aan de Jensiusstraat, hierna ook te noemen “Brand Density”, en Opdrachtgever.
 • Produkten: alle Produkten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte,
 • Overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Brand Density en Opdrachtgever;
 • Brand Density: Brand Density BV en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Brand Density BV verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden van Brand Density BV van toepassing heeft verklaard.
 • Begroting: op basis van besprekingen en/of een oriënterend gesprek aan Opdrachtgever door Brand Density verstrekt voorstel, brief, rapport en/of e-mail aangaande af te leveren campagne(s), Diensten, project(en) en/of product(en).
 • Derden Produkten:  Alle door Brand Density verstrekte Produkten en Diensten, de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel bij Brand Density berusten. Hieronder worden Produkten en diensten verstaan van freelancers, partners, mediabureaus, mediaproductie maatschappijen, fotografen, enzovoorts.
 • Materiaal: alle door Brand Density ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot adviezen, rapporten en mediaproducties.
 • Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot marketingtechnische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, en bestanden, know how en show how. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.
 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Brand Density met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en voorts op elke offerte die door Brand Density wordt uitgebracht, waaronder maar niet beperkt tot Overeenkomsten en offertes voor Produkten en Diensten op het gebied van Branding Diensten, Marketing Diensten en Media Diensten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (schriftelijk, mondeling of elektronisch, b.v. per e-mail of Whatsapp overeengekomen) tussen Brand Density en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Brand Density en Opdrachtgever samen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien de onderstaande algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Brand Density en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Brand Density zal in overleg met Opdrachtgever een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

2.7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte/aanbieding is Brand Density daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brand Density zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

 1. Overeenkomsten en Wijzigingen

3.1. Een door Opdrachtgever geplaatste opdracht zal door Brand Density als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.

3.2. Wanneer Opdrachtgever na het plaatsen van een opdracht wijzigingen verlangt in de uitvoering van de opdracht, moeten eventuele wijzigingen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Brand Density ter kennis worden gebracht. Deze wijzigingen binden Brand Density slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door Brand Density zijn bevestigd.

3.3. Wijzigingen in een door Opdrachtgever geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Brand Density verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.4. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Brand Density kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

3.5. Aangebrachte wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat door de veranderingen de aangegeven planning door Brand Density wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Brand Density geen beroep worden gedaan.

3.6. Bij annulering van de opdracht zullen de volledige kosten die Brand Density reeds in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft moeten maken, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door Brand Density het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

3.8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden de overeengekomen termijnen, de met de werkzaamheden gemoeide kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Brand Density, kunnen worden beïnvloed.

3.9. De (extra) werkzaamheden van Brand Density door de aanvulling en/of wijziging van de Overeenkomst worden door Opdrachtgever vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van Brand Density.

3.10. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Brand Density aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

3.11. Brand Density zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

3.12. Indien Brand Density op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan The Brand Density worden vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van Brand Density. Brand Density is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

3.13. De rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit de Overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brand Density niet overdraagbaar.

 1. Aanbieding, Offerte en Overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Brand Density zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Offertes van Brand Density zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.2. Overeenkomsten komen tot stand doordat Brand Density de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Brand Density tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brand Density verstrekte gegevens waarop Brand Density haar aanbieding baseert.

4.4.  Omschrijvingen en prijzen in offertes en Begrotingen worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Opdrachtgever kan aan eventuele fouten in een offerte of Begroting geen enkel recht ontlenen.

4.5. Alle voorcalculaties en Begrotingen die door Brand Density worden afgegeven hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Brand Density schriftelijk anders kenbaar maakt. Een door Opdrachtgever aan Brand Density kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs. Brand Density is gehouden cliënten te informeren bij dreigende overschrijding van een door Brand Density afgegeven voorcalculatie of begroting, uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 1. Prijzen en tarieven

5.1. Alle door Brand Density vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. In bijzondere gevallen kan Brand Density spoedtarieven hanteren, naast de reguliere tarieven.

5.2. De door Brand Density gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.3. Brand Density is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Produkten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

 1. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en op een door Brand Density aangegeven wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.2. Betalingen van Opdrachtgever strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door Brand Density gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en tenslotte van eventueel door Brand Density geleden schade en worden daarna pas in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente op het openstaande bedrag. Indien Opdrachtgever ook ná ingebrekestelling niet betaalt, is zij in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke handelsrente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur.

6.4. Opdrachtgever is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op Brand Density met de verschuldigde betalingen te verrekenen.

6.5. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van de prijs op te schorten vanwege een beweerdelijke tekortkoming van Brand Density.

6.6. Brand Density is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid stelt voor het voldoen van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Wanneer tijdige zekerheidsstelling uitblijft is Brand Density gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.7. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van lid 1 van dit artikel, heeft Brand Density het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. Ingeval van een beëindiging/ontbinding of opschorting onder deze bepaling, zal Opdrachtgever volledig aansprakelijk zijn voor de door Brand Density geleden en te lijden schade. Voorts is Opdrachtgever – onverminderd de overige rechten van Brand Density- maandelijks een rente van 2% verschuldigd over het nog verschuldigde deel van het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. Brand Density zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

 1. Voorschotten

7.1. Brand Density is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Brand Density gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Brand Density uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 1. Uitvoering en duur van de Overeenkomst

8.1. Brand Density zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Brand Density zal zich inspannen om de rijksweg naar behoren te verrichten. Brand Density kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

8.9. Indien de Overeenkomst tussen Brand Density en Opdrachtgever de levering van Diensten door Brand Density inhoudt, draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

8.10. De overeenkomst tussen Brand Density en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.11. Iedere aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings-)termijn(en) of andere data zijn slechts bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de leveringstermijnen komt Brand Density niet in verzuim.

8.12. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat vereist, heeft Brand Density het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.13. Brand Density is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien Brand Density gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal  voldoen, onverminderd enig ander aan Brand Density toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Brand Density de opschorting opheffen.

8.14. Indien Brand Density op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Brand Density. Brand Density is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en Brand Density kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

8.15. Brand Density is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van Brand Density aanleiding bestaat of zulks uit de Overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever conform de door Brand Density verstrekte prijsopgave.

8.16. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Brand Density het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

8.17. De Opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door Brand Density is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De Opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de Opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan Brand Density verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Brand Density in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.

8.18. Indien Brand Density, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de Opdrachtgever, verstrekt de Opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.

 1. Rechten en Verplichtingen Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van benodigde informatie en/of materialen.

9.2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Brand Density voortvloeide schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever.

9.3. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om direct of indirect voor zichzelf of voor derden zakelijke betrekkingen te zoeken en/of te onderhouden met relaties van Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen, ongeacht van wie het initiatief uitgaat.

9.4. Het verbod in lid 9.3 geldt tijdens de Diensten en Overeenkomst en tot één jaar na einde daarvan.

9.5.  Indien Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel handelt, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete verbeuren van € 5.000, – alsmede een boetebedrag van € 500, – voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige verdere actie of formaliteit vereist is en zonder dat Opdrachtnemer enig verlies of schade hoeft aan te tonen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten

10.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Brand Density totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Brand Density op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Brand Density zijn voldaan.

10.2. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in een voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen c.q. vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

10.3.  Brand Density kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, Produkten, vermogensrechten, gegevens, documenten, Programmatuur, broncodes, databestanden, en (tussen-) resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Brand Density verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 1. Risico

11.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens, Produkten, documenten, Programmatuur, databestanden of gegevens (documentatie, inloggegevens, codes et cetera) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikking van Brand Density of hulppersonen van Brand Density zijn, draagt Brand Density het risico van diefstal, verlies, beschadiging of verduistering.

 1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

12.1. Indien Brand Density dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Brand Density desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Brand Density voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.

12.3. Uitsluitend bij Opdrachtgevert ligt de de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Brand Density verleende dienst worden verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Brand Density voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Brand Density tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

12.4. Indien Brand Density op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

12.5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computers-, data– of telecommunicatiefaciliteiten is Brand Density gerechtigd Opdrachtgever toegang- of identificatiecodes toe te wijzen. Brand Density is gerechtigd de toegewezen toegang- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegang- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personen kenbaar. Brand Density is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Brand Density.

 1. Reclames en klachten

13.1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.

13.2. Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Brand Density of een door Brand Density automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Brand Density te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als erkend geldt.

13.3. Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Brand Density geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Brand Density daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, op straffe van verval van iedere aanspraak rechtens.

13.4. Opdrachtgever heeft de verplichting de Diensten van Brand Density voortdurend te controleren, te beginnen bij aanvang van de dienstverlening. Indien een gebrek wordt geconstateerd dient Opdrachtgever haar bezwaar direct doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na constatering van het gebrek schriftelijk kenbaar te maken aan Brand Density. Aanspraken voortvloeiende uit een eventueel gebrek in de uitvoering van de dienstverlening door Brand Density vervallen in ieder geval na een maand na verrichting van de betreft de Diensten door Brand Density. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, is Brand Density slechts gehouden de verrichting waarop het bezwaar c.q. klacht betrekking heeft, te herstellen. Het maken van bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Brand Density.

 1. Intellectuele eigendom

14.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op Materialen berusten uitsluitend bij Brand Density en/of, indien van toepassing, bij haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever of diens dochterondernemingen zal de Materialen niet zonder voorafgaande toestemming van Brand Density verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

14.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Brand Density en/of haar toeleveranciers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden in de zin van dit artikellid worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken.

14.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

14.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Brand Density van de Materialen. Opdrachtgever zal Brand Density vrijwaren tegen elke actie uit hoofde van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

14.5. Al het door Brand Density vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brand Density worden bewerkt of verwerkt in andere produkten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.

 1. Referentie

15.1. Opdrachtgever verleent aan Brand Density een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie. Brand Density zal Opdrachtgever vooraf zoveel mogelijk op de hoogte stellen en informeren over de wijze hoe zij deze handelsnaam, merk en/of logo wenst te gebruiken.

 1. Aansprakelijkheid

16.1. Indien Brand Density aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Brand Density heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Brand Density is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brand Density is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

16.3. Brand Density is ook niet aansprakelijk voor:

a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. fouten in het Product, indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
e. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Brand Density;
16.4. Indien Brand Density aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Brand Density beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.5. De aansprakelijkheid van Brand Density is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
16.6. Brand Density is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
16.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brand Density aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Brand Density toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Brand Density is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.8. Opdrachtgever vrijwaart Brand Density expliciet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Brand Density. Brand density is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Brand Density mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Brand Density. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Brand Density als gevolg daarvan lijdt.

16. 9 Indien Brand Density door Opdrachtgever is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Google Adwords, Facebook of andere platformen), is de Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten.

16.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brand Density of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 1. Ontbinding en Beëindiging

17.1.Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

17.2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Brand Density ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Brand Density vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.3. Brand Density heeft het recht de Overeenkomst, zonder dat een deugdelijke  schriftelijke ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, wanneer het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.

17.4. Indien de Overeenkomst gezien de aard en inhoud daarvan niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde zullen Partijen ten gevolge een opzegging van de Overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

17.5. Buiten de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzeggen.

Indien en zodra de Overeenkomst eindigt, op welke grond ook, zal elk van beide Partijen onmiddellijk op eigen kosten alle in haar bezit zijnde dragers van Vertrouwelijke Informatie hetzij retourneren aan de andere Partij, hetzij vernietigen, zulks naar keuze van de andere Partij en alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en/of bestanden daaruit verwijderen.

17.6. Indien en zodra de Overeenkomst eindigt, op welke grond ook, laat dat onverlet de bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard geacht moeten worden voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 13 (intellectuele eigendom), artikel 18 (geheimhouding) en artikel 19 (toepasselijk recht en geschillen).

 1. Overmacht

18.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Brand Density indien er sprake is van overmacht. In dat geval is Brand Density niet aansprakelijk en gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Brand Density tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a. Overmacht van toeleveranciers van Brand Density;

b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Brand Density zijn voorgeschreven;

c. Storing in elektriciteit;

d. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van door Brand Density ingeschakelde derden

e. Overheidsmaatregelen;

f. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Brand Density is voorgeschreven;

g. Storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; -werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen; -onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

18.3. Opdrachtgever heeft enkel het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Brand Density gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding in het geval waarbij de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd. Brand Density is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Produkten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

 1. Geheimhouding

19.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Partijen zullen redelijke maatregelen treffen met betrekking tot werknemers, ingeschakelde hulppersonen of derden teneinde de vertrouwelijk van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na het einde van de Overeenkomst van kracht.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brand Density gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is Brand Density niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

19.3. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na het einde daarvan, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand Density, medewerkers (loondienst of freelance) van Brand Density die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.

19.4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt Opdrachtgever een voor onmiddellijk opeising vatbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding en van € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk zal zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Brand Density nakoming te vorderen, vergoeding van de daadwerkelijke schade te vorderen of de Overeenkomst vanwege een tekortkoming te ontbinden.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

20.1.Op elke Overeenkomst tussen Brand Density en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met Overeenkomsten tussen Brand Density en Opdrachtgever.